Thay đổi là một quá trình

Thay đổi thường là quá trình tốn thời gian… Tổ chức càng lớn, thay đổi càng lâu… Thay đổi giống như ngấm nước qua lớp