Nguyên nhân gây tăng giá đột biến

Tác nhân gây lãi đột biến

  • Chuyển sàn (SHB, LPB, C4G)
  • Tăng vốn điều lệ (CTG)
  • Lãi đột biến với khoản thu ngoài dự kiến (GVR)
  • M&A bởi công ty to hơn (GTN, CVT)
  • Các hiệp định được ký kết khiến thị trường mở rộng (TNG)
  • Ngành được hưởng lợi (HPG,HSG)
  • Được độc quyền một sản phẩm sinh lời lớn (DGW với Apple)
  • Tái cơ cấu (HSG, POW,GVR)